علی اکبر دامکی علی آباد

استادیار

تحصیلات

دورهشروعپایاندانشگاهرشته
دکترا
1386
1390
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
برق قدرت
کارشناسی ارشد
1384
1386
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
برق قدرت
کارشناسی
1380
1384
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
برق قدرت

موقعیت‌های اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان شغلی
زمینه‌های تحقیقاتی
  • طراحی و تجزیه و تحلیل ماشین آلات الکتریکی
  • انرژی های تجدیدپذیر
  • پویایی سیستم قدرت
واحدهای ارائه شده
  • ماشین های الکتریکی
  • تحلیل سیستم قدرت

اطلاعات تماس

تلفن
035-31232382
دورنگار
035-38200144
رایانامه
alidamaki
تارنمای شخصی

تعداد بازدید:
3039