بخشنامه‌ها و فرم‌ها

فرم تعیین عنوان و استاد راهنمای پروژه کارشناسی
فرم تعیین عنوان سمینار کارشناسی ارشد
فرم تعیین گرایش تخصصی دانشجویان ورودی ۹۳
فرم تعیین گرایش دانشجویان مهندسی برق (ورودی ۹۰ و ۹۱)
برنامه هشت ترمی رشته مهندسی برق (ورودی ۹۲ به بعد)
فرم درخواست کارت دانشجویی المثتی
فرم درخواست مرخصی دانشجویان
فرم ارائه درخواست دانشجویی
فرم کارآموزی
فرم حذف اضطراری
فرم اخذ درس معرفی به استاد
فرم درخواست حذف ترم
فرم تعیین استاد راهنما (دوره دکتری قدرت)

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}