اخبار دانشکده[ بایگانی ]

رییس دانشکده

صادقی محمد‌تقی

محمد‌تقی صادقی

دانشیار
بخش برق مخابرات
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۹۵
m.sadeghi [at] yazd.ac.ir

رشته‌های تحصیلی

کارشناسی

 • مهندسی برق
 • مهندسی برق الکترونیک
 • مهندسی برق قدرت
 • مهندسی برق مخابرات
 • مهندسی برق کنترل
 • مهندسی گرایش کنترل

کارشناسی ارشد

 • مهندسی برق الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی
 • مهندسی برق سیستم‌های قدرت
 • مهندسی برق مخابرات (سیستم)
 • مهندسی برق مخابرات (میدان)
 • مهندسی برق قدرت
 • مهندسی برق کنترل
 • مهندسی گرایش کنترل

دکترا

 • مهندسی برق مخابرات (سیستم)
 • مهندسی برق مخابرات (میدان)
 • مهندسی برق قدرت
 • مهندسی برق مخابرات

بخش‌های آموزشی

قدرت

مدیر بخش
قدرت

داود ابوترابی زارچی

استادیار
( 035 )   ۳۱۲۳۳۹۵۴
d.abootorabi [at] yazd.ac.ir

مخابرات

مدیر بخش
مخابرات

عباسعلی حیدری

دانشیار
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۹۷
aheidari [at] yazd.ac.ir

الکترونیک و کنترل

مدیر بخش
الکترونیک و کنترل

هادی صفدرخانی

استادیار
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۰۴
safdarkhani [at] yazd.ac.ir

اعضای هیئت علمی

 • ابوطالبی حمیدرضا

  حمیدرضا ابوطالبی

  استاد
  بخش برق مخابرات
  habutalebi [at] yazd.ac.ir
 • میرجلیلی قاسم

  قاسم میرجلیلی

  استاد
  بخش برق مخابرات
  mirjalily [at] yazd.ac.ir
 • آقابزرگی مسعودرضا

  مسعودرضا آقابزرگی

  دانشیار
  بخش برق مخابرات
  aghabozorgi [at] yazd.ac.ir
 • ابوطالبی وحید

  وحید ابوطالبی

  دانشیار
  بخش برق مخابرات
  abootalebi [at] yazd.ac.ir
 • ابویی جمشید

  جمشید ابویی

  دانشیار
  بخش برق مخابرات
  abouei [at] yazd.ac.ir
 • المدرسی سید محمدتقی

  سید محمدتقی المدرسی

  دانشیار
  بخش برق مخابرات
  smta [at] yazd.ac.ir
 • تدین تفت علی‌اکبر

  علی‌اکبر تدین تفت

  دانشیار
  بخش برق مخابرات
  tadaion [at] yazd.ac.ir
 • حیدری عباسعلی

  عباسعلی حیدری

  دانشیار
  بخش برق مخابرات
  aheidari [at] yazd.ac.ir
 • سعادت رضا

  رضا سعادت

  دانشیار
  بخش برق مخابرات
  rsaadat [at] yazd.ac.ir
 • صادقی محمد‌تقی

  محمد‌تقی صادقی

  دانشیار
  بخش برق مخابرات
  m.sadeghi [at] yazd.ac.ir
 • موحدی مسعود

  مسعود موحدی

  دانشیار
  بخش برق مخابرات
  movahhedi [at] yazd.ac.ir
 • نخکش منصور

  منصور نخکش

  دانشیار
  بخش برق مخابرات
  nakhkash [at] yazd.ac.ir
 • آقایی شهرام

  شهرام آقایی

  استادیار
  بخش برق الکترونیک و کنترل
  aghaei [at] yazd.ac.ir
 • ابوترابی زارچی داود

  داود ابوترابی زارچی

  استادیار
  بخش برق قدرت
  d.abootorabi [at] yazd.ac.ir
 • ابوئی علی

  علی ابوئی

  استادیار
  بخش برق الکترونیک و کنترل
  aliabooee [at] yazd.ac.ir
 • ارجمندی حمیدرضا

  حمیدرضا ارجمندی

  استادیار
  بخش برق مخابرات
  arjmandi [at] yazd.ac.ir
 • تودجی حمیدرضا

  حمید‌رضا تودجی

  استادیار
  بخش برق قدرت
  toodeji [at] yazd.ac.ir
 • جهانبانی اردکانی فاطمه

  فاطمه جهانبانی اردکانی

  استادیار
  بخش برق قدرت
  jahanbani [at] yazd.ac.ir
 • دامکی علی‌آباد علی‌اکبر

  علی‌اکبر دامکی علی‌آباد

  استادیار
  بخش برق قدرت
  alidamaki [at] yazd.ac.ir
 • دوست‌حسینی روح‌الله

  روح‌الله دوست‌حسینی

  استادیار
  بخش برق الکترونیک و کنترل
  dosthosseini [at] yazd.ac.ir
 • ذوفقاری محمد

  محمد ذوفقاری

  استادیار
  بخش برق مخابرات
  zoofaghari [at] yazd.ac.ir
 • زینل‌پور یزدی زلفا

  زلفا زینل‌پور یزدی

  استادیار
  بخش برق مخابرات
  zeinalpour [at] yazd.ac.ir
 • سعیدی سورک حمید

  حمید سعیدی سورک

  استادیار
  بخش برق مخابرات
  saeedi [at] yazd.ac.ir
 • شاه‌نظری مصطفی

  مصطفی شاه‌نظری

  استادیار
  بخش برق قدرت
  shahnazari [at] yazd.ac.ir
 • صدیقی علیرضا

  علیرضا صدیقی

  استادیار
  بخش برق قدرت
  sedighi [at] yazd.ac.ir
 • غفور‌زاده یزدی علی

  علی غفور‌زاده یزدی

  استادیار
  بخش برق مخابرات
  aghafoorzadeh [at] yazd.ac.ir
 • قانعی یخدان حسین

  حسین قانعی یخدان

  استادیار
  بخش برق مخابرات
  hghaneiy [at] yazd.ac.ir
 • مزیدی محمدرضا

  محمدرضا مزیدی

  استادیار
  بخش برق قدرت
  mrmazidi [at] yazd.ac.ir
 • میرزایی احمد

  احمد میرزایی

  استادیار
  بخش برق قدرت
  mirzaei [at] yazd.ac.ir
 • میروکیلی علی

  علی میروکیلی

  استادیار
  بخش برق قدرت
  ali.mirvakili [at] yazd.ac.ir

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}