دانشگاه یزد
دانشکده مهندسی برق
دفاعیه
کارشناسی ارشد

بهبود عملکرد تحرک درحضور شبکه های سلول های کوچک در سیستم های بیسیم سلولی

خاطره شریفیان
دکتر سعادت
15 اسفند 1395 ۸-۱۰
سالن کنفرانس برق

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}