دانشگاه یزد
دانشکده مهندسی برق
دفاعیه
کارشناسی ارشد

طراحی و تحلیل و ساخت سیستم کنترل موقعیت موتور آهنربای دائم سنکرون درایو مستقیم

فرهاد زارع
دکتر دامکی
15 اسفند 1395 ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰
۳۵۶ فنی ۱

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}