دانشگاه یزد
دانشکده مهندسی برق
دفاعیه
کارشناسی ارشد

بهسازی سامانه های ترکیب تصاویر بااستفاده از تکنیک های مبتنی برتجزیه تصاویر و نمایش تنک داده ها

پریسا نجفیان
دکتر آقابزرگی
15 اسفند 1395 ۱۷-۱۸:۳۰
۲۵۷ فنی ۱

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}