دانشگاه یزد
دانشکده مهندسی برق
دفاعیه
کارشناسی ارشد

بهبود الگوریتم های مسیریابی در شبکه های ارتباطی مولکولی بر انتشار

سارا قسوریان
دکتر جمشید ابویی
15 اسفند 1395 ۱۷:۱۵-۱۹:۱۵
۳۵۶ فنی ۱

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}