دانشگاه یزد
دانشکده مهندسی برق
دفاعیه
کارشناسی ارشد

کالیبراسیون آرایه ی حسگر برای جبران خطای موقعیت عناصر آرایه

وحید معینی
دکتر حمیدرضا ابوطالبی
26 مهر 1396 15:30
کلاس 257 فنی 1

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}