دانشگاه یزد
دانشکده مهندسی برق
دفاعیه
کارشناسی ارشد

بهسازی چندکاناله سیگنال گفتار با استفاده از آرایه های میکروفونی تفاضلی

حمید ولی نژاد
دکتر حمیدرضا ابوطالبی
24 مهر 1396 15:30
کلاس 257 فنی 1

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}