دانشگاه یزد
دانشکده مهندسی برق
دفاعیه
کارشناسی ارشد

عیب یابی ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از روش های پایش وضعیت

سید مجتبی میرجلیلی
دکتر احمد میرزایی
23 مهر 1396 13:30
کلاس 254 فنی1

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}