دانشگاه یزد
دانشکده مهندسی برق
دفاعیه
کارشناسی ارشد

بهبود عملکرد تحرک در حضور شبکه های سلول های کوچک در سیستم های بی سیم سلولی

خاطره شریفیان
دکتر رضا سعادت
23 مهر 1396 13
کلاس 257فنی 1

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}