دانشگاه یزد
دانشکده مهندسی برق
دفاعیه
کارشناسی ارشد

تاثیر ترانسفورمر الکترونیک قدرت بر پارامترهای کیفیت توان در سیستم توزیع انرژی الکتریکی

مسعود خیام
دکتر علیرضا صدیقی
26 مهر 1396 ۸
۲۵۷ فنی ۱

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}