دانشگاه یزد
دانشکده مهندسی برق
دفاعیه
کارشناسی ارشد

کنترل هوشمند فرکانس در یک ریزشبکه جریان متناوب

ابوالفضل امامی میبدی
دکتر احمد میرزایی
26 مهر 1396 ۸
۲۵۸ فنی۱

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}