دانشگاه یزد
دانشکده مهندسی برق
دفاعیه
کارشناسی ارشد

بهبود فرآیند انتخاب ویژگی در سامانه های ردگیری تصویری هدف

احسان عبدالهی
دکتر محمدتقی صادقی
25 مهر 1396 ۱۵:۳۰
۲۵۷ فنی ۱

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}