دانشگاه یزد
دانشکده مهندسی برق
دفاعیه
کارشناسی ارشد

موقعیت یابی مبتنی بر توان سیگنال دریافتی با کمک اطلاعات موقتGPS در شبکه های بی سیم

محمد هادی یزدان پناه
دکتر رضا سعادت
25 مهر 1396 ۱۱:۳۰
۲۵۷ فنی ۱

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}