آزمایشگاه الکترونیک ۱ دکتر ابویی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۳۱
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
بخش برق مخابرات
آزمایشگاه الکترونیک ۲ دکتر صادقی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۳۱
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
بخش برق مخابرات
آزمایشگاه الکترونیک ۳ دکتر قانعی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۳۱
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
بخش برق مخابرات
آزمایشگاه اندازه‌گیری و مدار دکتر میرزایی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۳۱
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
بخش برق مخابرات
آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش سیگنال‌‌های حیاتی دکتر وحید ابوطالبی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۹۶
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۵۳
بخش برق مخابرات
آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش گفتار و پردازش آرایه‌ای دکتر حمید‌رضا ابوطالبی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۹۶
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۵۳
بخش برق مخابرات
آزمایشگاه تکنیک پالس دکتر نخکش
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۳۱
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
بخش برق مخابرات
آزمایشگاه ریزپردازنده دکتر میرجلیلی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۳۱
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
بخش برق مخابرات
آزمایشگاه ماشین دکتر احمد میرزایی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۳۱
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
بخش برق قدرت و الکترونیک
آزمایشگاه مدار مخابراتی دکتر المدرسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۳۱
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
بخش برق مخابرات
آزمایشگاه مدار منطقی دکتر وحید ابوطالبی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۳۱
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
بخش برق مخابرات
آزمایشگاه معماری کامپیوتر دکتر میرجلیلی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۳۱
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
بخش برق مخابرات
آزمایشگاه کنترل دکتر تابان و صدیقی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۳۱
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
بخش برق مخابرات

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}