امیدوار کمال
کمال امیدوار استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
komidvar [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/omidvar
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا گروه جغرافیا
( 035 )   ۳۱۲۳۳۵۵۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
جلالی پندری ید‌الله
ید‌الله جلالی پندری استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
jalali [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/jalali
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۴۹
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
ملک‌ثابت مهدی
مهدی ملک‌ثابت استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
mmaleksabet [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/maleksabet
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۷۷۵
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۲۴
نجاریان محمد‌رضا
محمد‌رضا نجاریان استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
reza_najjarian [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/najjarian
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۴۵
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
ابویی حسین
حسین ابویی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
habuey [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/abuey
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات دانشکده الهیات ، بخش معارف اسلامی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۱۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
افخمی عقدا رضا
رضا افخمی عقدا دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
afkhami [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/afkhami
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی دانشکده زبان‌های خارجی ، بخش زبان و ادبیات عربی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۵۵
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
افشانی سید علیرضا
سید علیرضا افشانی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
afshanialireza [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/afshani
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۳۰۲ دانشکده علوم اجتماعی ، بخش تعاون و رفاه اجتماعی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۹۳۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۳
انوشه سید محمد
سید محمد انوشه دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
sanooshe [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/anooshe
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی دانشکده زبان‌های خارجی ، بخش زبان و ادبیات انگلیسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۱۵
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
بخشایش علیرضا
علیرضا بخشایش دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
abakhshayesh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/bakhshayesh
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، بخش روانشناسی و مشاوره
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۵۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
برومند محمد‌حسین
محمد‌حسین برومند دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
m.h.baroomand [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/baroomand
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات، ساختمان عدل دانشکده الهیات ، بخش علوم قرآن و حدیث
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۶۰
( 035 )   ۳۱۲۳۰۳۱۲
پارسامهر مهربان
مهربان پارسامهر دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
parsamehr [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/parsamehr
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۱۱۰ دانشکده علوم اجتماعی ، بخش تعاون و رفاه اجتماعی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۲۸
( 035 )   ۸۲۱۰۶۴۳
تولائی علی
علی تولائی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
tavallaei [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/tavallaei
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات دانشکده الهیات ، بخش فقه و حقوق اسلامی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۸۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
جباری علی‌اکبر
علی‌اکبر جباری دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
jabbari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/jabbari
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی دانشکده زبان‌های خارجی ، بخش زبان و ادبیات انگلیسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۱۶
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
جودوی امیر
امیر جودوی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
amirjoudavi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/joudavi
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات، ساختمان عدل دانشکده الهیات ، بخش علوم قرآن و حدیث
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۶۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
حاجی‌زاده میمندی مسعود
مسعود حاجی‌زاده میمندی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mhadjizadeh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/hadjizadeh
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی،‌ اتاق ۲۳۷ دانشکده علوم اجتماعی ، بخش جامعه‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۰۴۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۳
دهقان منگابادی بمانعلی
بمانعلی دهقان منگابادی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
badehghan [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/dehghan
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات دانشکده الهیات ، بخش علوم قرآن و حدیث
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۹۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
رحمتی محمد‌رضا
محمد‌رضا رحمتی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
m.rahmati [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/rahmati
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه تاریخ دانشکده الهیات ، بخش تاریخ
( 035 )   ۳۱۲۳۳۵۷۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
رضایی محمد‌جواد
محمد‌جواد رضایی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mrezai [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mrezai
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی دانشکده زبان‌های خارجی ، بخش زبان و ادبیات انگلیسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۲۱
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
رضایی محمد‌رضا
محمد‌رضا رضایی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mrezaei [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mrezaei
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا گروه جغرافیا
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۹۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
زارع شاه‌آبادی اکبر
اکبر زارع شاه‌آبادی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
a_zare [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/azare
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۱۱۲ دانشکده علوم اجتماعی ، بخش جامعه‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۴۹
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۳
زنجیرچی سید محمود
سید محمود زنجیرچی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
zanjirchi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/zanjirchi
ساختمان مرکزی، دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، بخش مدیریت صنعتی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۱۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۱
سرائی محمد‌حسین
محمد‌حسین سرائی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
msaraei [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/saraei
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا گروه جغرافیا
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۹۲
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
سعیدی مدنی سید محسن
سید محسن سعیدی مدنی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
m.saeidi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/saeidi
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۱۰۳ دانشکده علوم اجتماعی ، بخش مردم‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۶۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۳
طباطبایی‌نسب سید محمد
سید محمد طباطبایی‌نسب دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
tabatabaeenasab [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/tabatabaeenasab
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، بخش مدیریت بازرگانی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۰۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۱
عابدی اردکانی محمد
محمد عابدی اردکانی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mabedi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/abedi
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی،‌ گروه حقوق و علوم سیاسی گروه حقوق و علوم سیاسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۵۷۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}