کرباسی سید مهدی
سید مهدی کرباسی استاد [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
smkarbassi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/karbassi
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۶ دانشکده علوم ریاضی ، بخش ریاضی کاربردی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۹۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۹۵
یونس سهرابی استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
ysohrabi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/sohrabi
- دانشکده علوم ریاضی
- -

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}