رئیس دانشکده علوم ریاضی
ذاکرزاده فروشانی حجت‌الله
حجت‌الله ذاکرزاده فروشانی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hzaker [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/zaker
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۱ دانشکده علوم ریاضی ، بخش آمار
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۸۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی
مشتاقیون سید محمد
سید محمد مشتاقیون دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
moshtagh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/moshtagh
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۱ دانشکده علوم ریاضی ، بخش ریاضی محض
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۱۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
معاون آموزشی دانشکده علوم ریاضی
میرحسینی سید محسن
سید محسن میرحسینی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mmirhoseini [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mirhoseini
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۵ دانشکده علوم ریاضی ، بخش آمار
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۹۴
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
رئیس بخش علوم کامپیوتر
مالک قائینی فرید‌محمد
فرید‌محمد مالک قائینی استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
maalek [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/maalek
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۳۱ دانشکده علوم ریاضی ، بخش ریاضی کاربردی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۸۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۹۵
رئیس بخش ریاضی محض،مدیر مسئول نشریه علمی پژوهشی "Algebraic Structures and Their Applications"
علیخانی سعید
سعید علیخانی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
alikhani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/alikhani
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۷ دانشکده علوم ریاضی ، بخش ریاضی محض
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۰۲
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۹۵
رئیس بخش آمار
محمودی عیسی
عیسی محمودی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
emahmoudi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mahmoudi
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۸ دانشکده علوم ریاضی ، بخش آمار
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۹۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
رئیس بخش ریاضی کاربردی
نواب‌پور حمید‌رضا
حمید‌رضا نواب‌پور استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hnavabpour [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/navabpour
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۳ دانشکده علوم ریاضی ، بخش ریاضی کاربردی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۰۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}