امر‌اللهی محمد‌علی
محمد‌علی امر‌اللهی استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
mamrollahi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/amrollahi
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی دانشکده شیمی ، بخش شیمی آلی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۷۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
ایرانمنش محمد‌علی
محمد‌علی ایرانمنش استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
iranmanesh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/iranmanesh
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۰۹ دانشکده علوم ریاضی ، بخش ریاضی محض
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۸۴
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
برید لقمانی قاسم
قاسم برید لقمانی استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
loghmani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/loghmani
ساختمان مرکزی، دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی ، بخش ریاضی کاربردی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۵۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
بنویدی علی
علی بنویدی استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
abenvidi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/benvidi
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی دانشکده شیمی ، بخش شیمی تجزیه
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۴۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
بهجت عباس
عباس بهجت استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
abehjat [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/behjat
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک،‌ اتاق ۲۸ دانشکده فیزیک ، بخش اتمی مولکولی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۲۳۷
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۲
توسلی محمدکاظم
محمدکاظم توسلی استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
mktavassoly [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/tavassoly
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک ، بخش اتمی مولکولی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۷۴
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۲
جعفری عباسعلی
عباسعلی جعفری استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
jafari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/jafari
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی دانشکده شیمی ، بخش شیمی آلی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۲۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
حاجی شعبانی یزدی علیمحمد
علیمحمد حاجی شعبانی یزدی استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
hshabani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/shabani
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی، اتاق ۲۲۰ دانشکده شیمی ، بخش شیمی تجزیه
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۷۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
دادفر‌نیا شایسته
شایسته دادفر‌نیا استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
sdadfarnia [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/dadfarnia
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی دانشکده شیمی ، بخش شیمی تجزیه
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۶۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
دواز بیژن
بیژن دواز استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
davvaz [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/davvaz
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۰ دانشکده علوم ریاضی ، بخش ریاضی محض
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۱۴
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
زارع حمید‌رضا
حمید‌رضا زارع استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
hrzare [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/hrzare
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی دانشکده شیمی ، بخش شیمی تجزیه
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۶۹
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
عبد‌اللهی علی‌بیک محمد
محمد عبد‌اللهی علی‌بیک استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
abdollahi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/abdollahi
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی دانشکده شیمی ، بخش شیمی آلی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۵۹
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
کریمی زارچی محمد‌علی
محمد‌علی کریمی زارچی استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
makarimi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/karimi
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی دانشکده شیمی ، بخش شیمی آلی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۶۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
مدرس مصدق سید محمد‌صادق
سید محمد‌صادق مدرس مصدق استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
smodarres [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/modares
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۵ دانشکده علوم ریاضی ، بخش ریاضی محض
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۱۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
مظلوم محمد
محمد مظلوم استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
mazloum [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mazloum
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی دانشکده شیمی ، بخش شیمی تجزیه
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۶۲
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
میرجلیلی ابوالفضل
ابوالفضل میرجلیلی استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
a.mirjalili [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mirjalili
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک ، بخش ذرات بنیادی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۸۶
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۲
میرجلیلی بی‌بی فاطمه
بی‌بی فاطمه میرجلیلی استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
fmirjalili [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/fmirjalili
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی دانشکده شیمی ، بخش شیمی آلی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۷۲
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
وفازاده رسول
رسول وفازاده استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
rvafazadeh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/vafazadeh
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی، اتاق ۲۴۲ دانشکده شیمی ، بخش شیمی معدنی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۶۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
انوریه سید محمد
سید محمد انوریه دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
anvariyeh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/anvariyeh
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۶ دانشکده علوم ریاضی ، بخش ریاضی محض
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۰۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
برهانی محمود
محمود برهانی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mborhani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/borhani
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک ، بخش اتمی مولکولی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۷۹
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۲
ترابی حمزه
حمزه ترابی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
htorabi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/torabi
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۳ دانشکده علوم ریاضی ، بخش آمار
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۹۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
تمدن فاطمه
فاطمه تمدن دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
ftamaddon [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/tamaddon
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی دانشکده شیمی ، بخش شیمی آلی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۶۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
حیدری محمد‌مهدی
محمد‌مهدی حیدری دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
heidarimm [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mheidari
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی گروه زیست‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۸۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
دلاور خلفی علی
علی دلاور خلفی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
delavarkh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/delavar
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۲ دانشکده علوم ریاضی ، بخش ریاضی کاربردی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۰۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
دولتی علی
علی دولتی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
adolati [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/dolati
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۸ دانشکده علوم ریاضی ، بخش آمار
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۹۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}