مندگاری کاظم

کاظم مندگاری

استادیار دانشکده هنر و معماری

گروه معماری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۶ ۱۳۸۳ دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران معماری

اطلاعات تماس

mondegari [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/mondegari
- دانشکده هنر و معماری، حیاط پیرنیا
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۲
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۲

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}