تدین تفت علی‌اکبر

علی‌اکبر تدین تفت

دانشیار دانشکده مهندسی برق

بخش برق مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۹ ۱۳۸۵ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی مخابرات
کارشناسی ارشد ۱۳۷۷ ۱۳۷۹ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی برق مخابرات
کارشناسی ۱۳۷۳ ۱۳۷۷ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی برق الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۲تاکنوندانشگاه یزدرئیس گروه استعدادهای درخشان
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدعضو شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۳۸۶۱۳۹۲دانشگاه یزدمعاون دانشکده برق و کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ریاضیات مهندسی
مخابرات ۲
آمار و احتمال مهندسی
تجزیه و تحلیل سیستم‌ها
مدارهای الکتریکی ۱
فرآیندهای تصادفی
تئوری آشکارسازی
پردازش آماری سیگنال
تئوری پیشرفته مخابرات

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
پردازش آماری سیگنال
آشکارسازی و تخمین
پردازش آرایه‌ای سیگنال
سیستم‌های مخابرات بی‌سیم

اطلاعات تماس

tadaion [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/tadaion
https://pws.yazd.ac.ir/tadaion ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۵
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۸۸
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}