معرفی مرکز تحقیقات علوم انسانی

گروه‌های پژوهشی

  • مطالعات تربیتی حوزه ایران مرکزی
  • مطالعات اجتماعی- سیاسی حوزه ایران مرکزی
  • مطالعات جغرافیایی حوزه ایران مرکزی

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}