معرفی نظارت و ارزیابی

معرفی نظارت و ارزیابی

دفتر نظارت و ارزیابی آموزش در دانشگاه یزد عهده‌دار وظایف متعددی در ارتباط با ارزیابی اعضای هیئت علمی، جمع‌آوری آمار و اطلاعات دانشجویی و اعضای هیئت علمی، جمع‌آوری و ارسال اطلاعات مربوط به رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان اسلام، تدوين برنامه‌ريزی استراتژيک دانشگاه و فعالیت‌های دیگر بر حسب مورد و نیاز معاونت آموزشی و شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه و یا برنامه‌های دفتر جهت ارتقای آموزشی دانشگاه انجام می‌دهد.

وب‌سایت هیئت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان یزد

کلاس‌های دانش‌افزایی اساتید از سال ۹۱ تاکنون در دانشگاه یزد

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}