اختصاصی محمد‌رضا
محمد‌رضا اختصاصی استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
mr_ekhtesasi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/ekhtesasi
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مرتع و آبخیزداری
( 035 )   ۳۱۲۳۲۸۱۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
طالبی علی
علی طالبی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
talebisf [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/talebi
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مرتع و آبخیزداری
( 035 )   ۳۸۲۱۲۸۰۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
ملکی‌نژاد حسین
حسین ملکی‌نژاد دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hmalekinezhad [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/malekinezhad
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مرتع و آبخیزداری
( 035 )   ۳۱۲۳۲۸۱۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
اسدی محمدامین
محمدامین اسدی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
amin.asadi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/amin.asadi
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری، اتاق ۲۰۳ دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مرتع و آبخیزداری
( 035 )   ۳۱۲۳۳۱۸۶
( 035 )   ۳۱۲۳۰۳۱۲
تابنده ساروی آفاق
آفاق تابنده ساروی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
tabandeh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/tabandeh
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مرتع و آبخیزداری
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۱۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
حسینی سید زین‌العابدین
سید زین‌العابدین حسینی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
zhosseini [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/zhosseini
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مرتع و آبخیزداری
( 035 )   ۳۱۲۳۲۸۱۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
رشتیان آناهیتا
آناهیتا رشتیان استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
arashtian [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/rashtian
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مرتع و آبخیزداری
( 035 )   ۳۱۲۳۲۸۱۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
قاسمی سمیه
سمیه قاسمی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
s.ghasemi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/sghasemi
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مرتع و آبخیزداری
( 035 )   ۳۱۲۳۳۱۸۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
کریمیان علی‌اکبر
علی‌اکبر کریمیان استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
akarimiani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/karimian
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مرتع و آبخیزداری
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۴۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}