آزمایشگاه آلودگی‌های محیط زیست -
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۴۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
- -
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
گروه محیط زیست
آزمایشگاه بذر و هرباریوم -
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۴۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
- -
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
گروه محیط زیست
آزمایشگاه حیات وحش و تاکسیدرمی -
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۴۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
- -
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
گروه محیط زیست
آزمایشگاه خاک‌شناسی -
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۴۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
- -
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
آزمایشگاه ژئومرفولوژی -
( 035 )   ۳۱۲۳۲۸۳۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
- -
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
گروه مرتع و آبخیزداری
آزمایشگاه گیاه‌شناسی -
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۴۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
- -
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
گروه محیط زیست
موزه حیات وحش -
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۴۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
- -
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
گروه محیط زیست
کارگاه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی -
( 035 )   ۳۱۲۳۲۸۳۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
- -
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
گروه محیط زیست

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}