اختصاصی محمد‌رضا
محمد‌رضا اختصاصی استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
mr_ekhtesasi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/ekhtesasi
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مرتع و آبخیزداری
( 035 )   ۳۱۲۳۲۸۱۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
سودائی‌زاده حمید
حمید سودائی‌زاده دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hsodaie [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/sodaie
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
طالبی علی
علی طالبی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
talebisf [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/talebi
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مرتع و آبخیزداری
( 035 )   ۳۸۲۱۲۸۰۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
عظیم‌زاده حمید‌رضا
حمید‌رضا عظیم‌زاده دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hazimzadeh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/azimzadeh
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه محیط زیست
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۹۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۹۸
مصلح‌آرانی اصغر
اصغر مصلح‌آرانی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
amosleh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mosleh
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه محیط زیست
-
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
ملکی‌نژاد حسین
حسین ملکی‌نژاد دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hmalekinezhad [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/malekinezhad
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مرتع و آبخیزداری
( 035 )   ۳۱۲۳۲۸۱۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
نژادکورکی فرهاد
فرهاد نژادکورکی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
f.nejadkoorki [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/nejadkoorki
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست، اتاق ۲۰۶ دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه محیط زیست
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۹۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
اخوان قالی‌باف محمد
محمد اخوان قالی‌باف استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
makhavan [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/akhavan
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
( 035 )   ۳۱۲۳۶۸۸۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
اسدی محمدامین
محمدامین اسدی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
amin.asadi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/amin.asadi
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری، اتاق ۲۰۳ دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مرتع و آبخیزداری
( 035 )   ۳۱۲۳۳۱۸۶
( 035 )   ۳۱۲۳۰۳۱۲
ایران‌نژاد پاریزی محمد‌حسین
محمد‌حسین ایران‌نژاد پاریزی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
irannezhad [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/irannezhad
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست، اتاق ۲۲۷ دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه محیط زیست
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۳۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
تابنده ساروی آفاق
آفاق تابنده ساروی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
tabandeh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/tabandeh
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مرتع و آبخیزداری
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۱۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
حسینی سید زین‌العابدین
سید زین‌العابدین حسینی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
zhosseini [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/zhosseini
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مرتع و آبخیزداری
( 035 )   ۳۱۲۳۲۸۱۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
حکیمی میبدی محمد‌حسین
محمد‌حسین حکیمی میبدی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mhakimi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mhakimi
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۶۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
حکیم‌زاده اردکانی محمد‌علی
محمد‌علی حکیم‌زاده اردکانی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hakim [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/hakim
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۲۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
رشتیان آناهیتا
آناهیتا رشتیان استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
arashtian [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/rashtian
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مرتع و آبخیزداری
( 035 )   ۳۱۲۳۲۸۱۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
زارع محمد
محمد زارع استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mzernani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/zare
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، اتاق ۳۰۸ دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۸۱۹
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
ستوده احد
احد ستوده استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
a.sotoudeh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/sotoudeh
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه محیط زیست
( 035 )   ۳۱۲۳۲۸۱۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
سرهنگ‌زاده جلیل
جلیل سرهنگ‌زاده استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
jsarhangzadeh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/sarhangzadeh
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه محیط زیست
( 035 )   ۳۱۲۳۳۱۷۴
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
صارمی نائینی محمدعلی
محمدعلی صارمی نائینی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
saremi.naeini [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/saremi
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۸۱۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
علمی محمد‌رضا
محمد‌رضا علمی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
melmi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/elmi
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه محیط زیست
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۷۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
قاسمی سمیه
سمیه قاسمی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
s.ghasemi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/sghasemi
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مرتع و آبخیزداری
( 035 )   ۳۱۲۳۳۱۸۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
کریمیان علی‌اکبر
علی‌اکبر کریمیان استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
akarimiani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/karimian
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مرتع و آبخیزداری
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۴۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
کمالی علی‌آباد کاظم
کاظم کمالی علی‌آباد استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
kkamali [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/kkamali
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۷۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
کیانی بهمن
بهمن کیانی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
bnkiani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/kiani
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی،‌ گروه محیط زیست، اتاق ۲۳۰ دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه محیط زیست
( 035 )   ۳۸۲۱۳۱۹۹
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
مختاری محمد‌حسین
محمد‌حسین مختاری استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mh.mokhtari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mhmokhtari
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۲۲
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}