محمدحسن امتحانی استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
m.h.emtahani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/emtahani
- دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
- -
محمدحسین مبین استادیار [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
mhmobin [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mobin
- دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
- -
محمد عطایی‌زاده مربی [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
- yazd.ac.ir/ataeezade
- دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
- -
یاری نسرین
نسرین یاری مسئول دفتر
n.yari [at] staff.yazd.ac.ir -
ساختمان علوم -
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۵۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}