رئیس دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
سودائی‌زاده حمید
حمید سودائی‌زاده دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hsodaie [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/sodaie
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
علمی محمد‌رضا
محمد‌رضا علمی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
melmi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/elmi
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه محیط زیست
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۷۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
معاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی،رییس پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی
کمالی علی‌آباد کاظم
کاظم کمالی علی‌آباد استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
kkamali [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/kkamali
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۷۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}