باقری بی‌بی حبیبه
بی‌بی حبیبه باقری کارشناس آموزش
h.bagherif [at] staff.yazd.ac.ir -
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی -
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۴۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
خدایار فرزانه
فرزانه خدایار مسئول دبیرخانه
f.khodayar [at] staff.yazd.ac.ir -
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی -
( 035 )   ۳۱۲۳۲۸۱۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
خیراندیش سمیرا
سمیرا خیراندیش کارشناس آزمایشگاه
s.kheirandish [at] staff.yazd.ac.ir -
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی -
( 035 )   ۳۱۲۳۲۸۳۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
رضایی سیمین‌تاج
سیمین‌تاج رضایی کارشناس آزمایشگاه
s.rezaei [at] staff.yazd.ac.ir -
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی -
( 035 )   ۳۱۲۳۲۸۳۲
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
رمضانخانی محمد
محمد رمضانخانی رییس امور اداری
mramazankhani [at] staff.yazd.ac.ir -
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی -
( 035 )   ۳۱۲۳۲۸۰۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
صادقیان محسن
محسن صادقیان کارشناس آزمایشگاه
m.sadeghian [at] staff.yazd.ac.ir -
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی -
( 035 )   ۳۱۲۳۲۸۲۹
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
ابوالفضل عاشق طوسی کارپرداز دانشکده منابع طبیعی و دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
a.asheghetousi [at] staff.yazd.ac.ir -
- -
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۳۹
-
مقتدری زهرا
زهرا مقتدری مسئول دفتر دانشکده
z.moghtaderi [at] staff.yazd.ac.ir -
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی -
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۹۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
وطن‌خواه زهرا
زهرا وطن‌خواه کارشناس آزمایشگاه
z.vatankhah [at] staff.yazd.ac.ir -
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی -
( 035 )   ۳۱۲۳۲۸۳۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}