ابوطالبی حمیدرضا
حمیدرضا ابوطالبی استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
habutalebi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/abutalebi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱،‌ اتاق ۳۱۲ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق مخابرات
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۹۶
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
اختصاصی محمد‌رضا
محمد‌رضا اختصاصی استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
mr_ekhtesasi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/ekhtesasi
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مرتع و آبخیزداری
( 035 )   ۳۱۲۳۲۸۱۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
امر‌اللهی محمد‌علی
محمد‌علی امر‌اللهی استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
mamrollahi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/amrollahi
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی دانشکده شیمی ، بخش شیمی آلی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۷۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
امیدوار کمال
کمال امیدوار استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
komidvar [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/omidvar
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا گروه جغرافیا
( 035 )   ۳۱۲۳۳۵۵۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
اولیا محمد‌صالح
محمد‌صالح اولیا استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
owliams [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/owlia
ساختمان مرکزی، دفتر ریاست گروه مهندسی صنایع
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۱۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۹۹
ایرانمنش محمد‌علی
محمد‌علی ایرانمنش استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
iranmanesh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/iranmanesh
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۰۹ دانشکده علوم ریاضی ، بخش ریاضی محض
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۸۴
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
برید لقمانی قاسم
قاسم برید لقمانی استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
loghmani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/loghmani
ساختمان مرکزی، دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی ، بخش ریاضی کاربردی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۵۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
بنویدی علی
علی بنویدی استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
abenvidi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/benvidi
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی دانشکده شیمی ، بخش شیمی تجزیه
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۴۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
بهجت عباس
عباس بهجت استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
abehjat [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/behjat
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک،‌ اتاق ۲۸ دانشکده فیزیک ، بخش اتمی مولکولی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۲۳۷
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۲
توسلی محمدکاظم
محمدکاظم توسلی استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
mktavassoly [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/tavassoly
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک ، بخش اتمی مولکولی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۷۴
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۲
جعفری عباسعلی
عباسعلی جعفری استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
jafari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/jafari
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی دانشکده شیمی ، بخش شیمی آلی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۲۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
جلالی پندری ید‌الله
ید‌الله جلالی پندری استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
jalali [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/jalali
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۴۹
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
حاجی شعبانی یزدی علیمحمد
علیمحمد حاجی شعبانی یزدی استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
hshabani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/shabani
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی، اتاق ۲۲۰ دانشکده شیمی ، بخش شیمی تجزیه
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۷۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
حسینی‌نسب حسن
حسن حسینی‌نسب استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
hhn [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/hosseininasab
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۸ گروه مهندسی صنایع
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۰۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۹۹
خادمی زارع حسن
حسن خادمی زارع استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
hkhademiz [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/khademi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۳۲ گروه مهندسی صنایع
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۲۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۹۹
دادفر‌نیا شایسته
شایسته دادفر‌نیا استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
sdadfarnia [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/dadfarnia
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی دانشکده شیمی ، بخش شیمی تجزیه
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۶۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
دواز بیژن
بیژن دواز استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
davvaz [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/davvaz
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۰ دانشکده علوم ریاضی ، بخش ریاضی محض
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۱۴
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
دهقانی فیروزآبادی سیدجلال
سیدجلال دهقانی فیروزآبادی استاد [ عضو هیئت علمی وابسته ]
dehghani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/jdehghani
دانشگاه علامه طباطبایی، گروه روابط بین‌الملل گروه حقوق و علوم سیاسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۵۷۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
حمیدرضا رونق استاد [ عضو هیئت علمی وابسته ]
ronagh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/ronagh
دانشگاه سیدنی استرالیا دانشکده مهندسی عمران
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۶۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۰۱۳۵
زارع حمید‌رضا
حمید‌رضا زارع استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
hrzare [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/hrzare
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی دانشکده شیمی ، بخش شیمی تجزیه
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۶۹
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
زارع مهرجردی یحیی
یحیی زارع مهرجردی استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
yzare [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/yzare
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۷ گروه مهندسی صنایع
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۲۴
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۹۹
سعیدا اردکانی سعید
سعید سعیدا اردکانی استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
dr.saeida [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/saeida
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، بخش مدیریت بازرگانی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۰۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۱
محمدعلی صادقیان استاد [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
- yazd.ac.ir/sadeghian
- گروه زبان و ادبیات فارسی
- -
صادقیه احمد
احمد صادقیه استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
sadegheih [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/sadegheih
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۵ گروه مهندسی صنایع
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۰۴
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۹۹
عارف محمد‌رضا
محمد‌رضا عارف استاد [ عضو هیئت علمی وابسته ]
aref [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/aref
دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق ، بخش برق مخابرات
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۸۶
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}