ارجمندی حمیدرضا

حمیدرضا ارجمندی

استادیار دانشکده مهندسی برق

بخش برق مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری 1390 1395 دانشگاه صنعتی شریف مهندسی برق
کارشناسی ارشد 1386 1388 دانشگاه تهران مهندسی برق- مخابرات سیستم
کارشناسی 1382 1386 دانشگاه شاهد مهندسی برق- مخابرات

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تجزیه و تحلیل سیستمها
الکترومغناطیس و امواج

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
شبکه های مخابراتی نانو-زیستی
مخابرات مولکولی

اطلاعات تماس

arjmandi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/arjmandi
- ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱،‌ اتاق ۳۰۴
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۰۴
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}