صارمی نائینی محمدعلی

محمدعلی صارمی نائینی

استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۹ ۱۳۹۴ دانشگاه بازل سوئیس مدل‌سازی فرسایش و رسوب
کارشناسی ارشد ۱۳۸۳ ۱۳۸۵ دانشگاه تهران مهندسی منابع طبیعی- بیابان‌زدایی
کارشناسی ۱۳۷۷ ۱۳۸۱ دانشگاه یزد مهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ژئومرفولوژی مناطق بیابانی
بیابان‌شناسی ایران و جهان
اصول کنترل و همزیستی با بیابان
فرسایش بادی و کنترل آن
فرسایش آبی و کنترل آن
جمع‌آوری و صرفه‌جویی آب در مناطق خشک
کارتوگرافی
انرژی‌های نو

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مدل‌سازی فرسایش و رسوب
داده‌کاوی و تحلیل آماری سری‌های زمانی
مدل‌سازی و مکان‌یابی کانون‌های مولد غبار و ریزگردها
تحلیل دینامیک فرسایش بادی

اطلاعات تماس

saremi.naeini [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/saremi
- ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۸۱۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}