صفدرخانی هادی

هادی صفدرخانی

استادیار دانشکده مهندسی برق

بخش برق قدرت و الکترونیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۷ ۱۳۹۴ دانشگاه صنعتی امیر کبیر مهندسی برق- الکترونیک
کارشناسی ارشد ۱۳۸۴ ۱۳۸۷ دانشگاه صنعتی امیر کبیر مهندسی برق- الکترونیک
کارشناسی ۱۳۸۰ ۱۳۸۴ دانشگاه صنعتی امیر کبیر مهندسی برق مخابرات

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدرییس بخش برق الکترونیک و کنترل

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سیستم‌های دیجیتال ۱ و ۲
طراحی کامپیوتری سیستم‌های دیجیتال
الکترونیک ۳

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
طراحی سیستم‌های دیجیتال
شبکه‌های صنعتی

اطلاعات تماس

safdarkhani [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/safdarkhani
- ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۱
( 035 )   ۳۱۲۳۳۹۵۱
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}