ابوئی علی

علی ابوئی

استادیار دانشکده مهندسی برق

بخش برق الکترونیک و کنترل

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۹ ۱۳۹۴ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی برق- کنترل
کارشناسی ارشد ۱۳۸۶ ۱۳۸۹ دانشگاه علم و صنعت ایران مهندسی برق- کنترل
کارشناسی ۱۳۸۱ ۱۳۸۶ دانشگاه علم و صنعت ایران مهندسی برق- کنترل

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی مهندسی برق ۱، مدارهای الکتریکی ۱ و ۲
سیستم‌های کنترل خطی، آزمایشگاه سیستم‌های کنترل خطی
کنترل مدرن و سیستم‌های کنترل دیجیتال
سیستم‌های کنترل غیرخطی، کنترل ربات ۱
کنترل مقاوم، کنترل تطبیقی، کنترل فازی
شبکه‌های عصبی مصنوعی، سیستم‌های کنترل چندمتغیره

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
کنترل سیستم‌های پیچیده و آشوبناک
پایدارسازی سیستم‌های مرتبه کسری خطی و غیر خطی
تحلیل پایداری شمول‌های دیفرانسیلی
پایدارسازی زمان محدود سیستم‌های غیرخطی
کنترل سیستم‌های چندعاملی و مشارکتی
کنترل مد لغزشی
ردیابی مسیرهای دلخواه برای بازوهای ربات
کنترل وسایل پرنده بدون سرنشین و زیردریایی‌ها

اطلاعات تماس

aliabooee [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/abooee
- ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۴
- -

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}