آقابزرگی مسعودرضا

مسعودرضا آقابزرگی

دانشیار دانشکده مهندسی برق

بخش برق مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۵ ۱۳۸۱ دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی برق مخابرات
کارشناسی ارشد ۱۳۷۲ ۱۳۷۵ دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی برق مخابرات
کارشناسی ۱۳۶۷ ۱۳۷۲ دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی برق الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۳۱۳۹۵دانشگاه یزدرئیس بخش برق مخابرات
۱۳۸۷۱۳۹۱دانشگاه یزدرییس دانشکده برق و کامپیوتر
۱۳۸۵۱۳۸۷دانشگاه یزدمدیر گروه برق مخابرات
۱۳۸۳۱۳۸۵دانشگاه یزدمعاون دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
پردازش سيگنال‌های گسسته (DSP)
پردازش سيگنال‌های گسسته پيشرفته
تئوری اطلاعات
مدارهای الکتریکی
مدارهای منطقی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
پردازش سيگنال
جداسازی کور منابع (BSS)
تبديلات زمان- فرکانس (تبديل موجک)
تئوری اطلاعات

اطلاعات تماس

aghabozorgi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/aghabozorgi
- ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۶
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۱۴
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}