ابوطالبی حمیدرضا

حمیدرضا ابوطالبی

استاد دانشکده مهندسی برق

بخش برق مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۷ ۱۳۸۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی برق مخابرات (سیستم)
کارشناسی ارشد ۱۳۷۵ ۱۳۷۷ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی برق مخابرات
کارشناسی ۱۳۷۰ ۱۳۷۴ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی برق مخابرات

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۶تاکنوندانشگاه یزدرئیس گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزددبیر هیئت ممیزه
۱۳۹۴۱۳۹۵دانشگاه یزدرئیس دبیرخانه هیئت ممیزه
۱۳۸۴۱۳۸۵دانشگاه یزدرئیس تحصیلات تکمیلی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سیگنال‌ها و سیستم‌ها
مخابرات ۱
پردازش سیگنال دیجیتال (DSP)
پردازش گفتار
پردازش آرایه‌ای و وفقی گفتار
فیلترهای وفقی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
پردازش سیگنال دیجیتال
پردازش گفتار

اطلاعات تماس

habutalebi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/abutalebi
https://pws.yazd.ac.ir/abutalebi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱،‌ اتاق ۳۱۲
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۹۶
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}