ابوطالبی وحید

وحید ابوطالبی

دانشیار دانشکده مهندسی برق

بخش برق مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۹ ۱۳۸۵ دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
کارشناسی ارشد ۱۳۷۶ ۱۳۷۹ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی برق (بیوالکتریک)
کارشناسی ۱۳۷۱ ۱۳۷۶ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی برق الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدمعاون آموزشی دانشکده مهندسی برق
۱۳۹۶تاکنوندانشگاه یزدعضو شورای آموزشی دانشگاه
۱۳۹۴۱۳۹۵دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی برق
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدعضو شورای آموزشی دانشگاه
۱۳۸۷۱۳۸۹دانشگاه یزدمدیر گروه برق مخابرات

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
پردازش سیگنال‌های دیجیتال (DSP)
پردازش سیگنال‌های حیاتی (BSP)
مدارهای الکتریکی ۱
مدار منطقی
مقدمه‌ای بر مهندسی پزشکی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
پردازش سیگنال
پردازش سیگنال‌های حیاتی

اطلاعات تماس

abootalebi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/abootalebi
https://pws.yazd.ac.ir/abootalebi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۹
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۹۸
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}