حیدری عباسعلی

عباسعلی حیدری

دانشیار دانشکده مهندسی برق

بخش برق مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۶ ۱۳۸۲ دانشگاه تربیت مدرس مهندسی مخابرات (میدان)
کارشناسی ارشد ۱۳۷۲ ۱۳۷۵ دانشگاه تربیت مدرس مهندسی مخابرات (میدان)
کارشناسی ۱۳۶۷ ۱۳۷۲ دانشگاه شهید باهنر کرمان مهندسی برق الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدرئیس بخش برق مخابرات
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدعضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیئت علمی پردیس فنی و مهندسی
۱۳۹۳۱۳۹۵دانشگاه یزدمدیر امور فناوری
۱۳۸۶۱۳۸۹دانشگاه یزدرییس گروه آموزش‌های آزاد و مجازی
۱۳۸۳۱۳۸۵دانشگاه یزدسرپرست دانشکده و مدیر گروه برق

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
میدان‌ها و امواج
ریاضی مهندسی
الکترومغناطیس
آزمایشگاه مایکروویو و آنتن
طراحی مدارهای فرکانس بالا
تئوری الکترومغناطیس ۱
آنتن‌های ریزنواری

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
آنتن‌های ریزنواری
ادوات پسیو مایکروویوی
ساختارهای فرامواد

اطلاعات تماس

aheidari [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/heidari
https://pws.yazd.ac.ir/heidari ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۰
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۹۷
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}