شاه‌نظری مصطفی

مصطفی شاه‌نظری

استادیار دانشکده مهندسی برق

بخش برق قدرت و الکترونیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۲ ۱۳۹۰ دانشگاه علم و صنعت مهندسی برق قدرت
کارشناسی ارشد ۱۳۷۹ ۱۳۸۲ دانشگاه علم و صنعت مهندسی برق قدرت
کارشناسی ۱۳۷۵ ۱۳۷۹ دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی برق الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۳تاکنونبنیاد نخبگانرییس بنیاد نخبگان یزد
۱۳۸۹۱۳۹۳دانشگاه یزدمدیر گروه برق قدرت الکترونیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تئوری جامع ماشین‌های الکتریکی
الکترونیک قدرت ۱
ماشین‌های الکتریکی ۱، ۲، ۳
الکترونیک صنعتی
ماشین‌های الکتریکی مخصوص
تولید و نیروگاه

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
طراحی، مدل‌سازی و کنترل ماشین‌های الکتریکی
الکترونیک قدرت

اطلاعات تماس

shahnazari [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/shahnazari
https://pws.yazd.ac.ir/shahnazari ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۱
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۸۵
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}