صادقی محمد‌تقی

محمد‌تقی صادقی

دانشیار دانشکده مهندسی برق

بخش برق مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۸ ۱۳۸۱ دانشگاه ساری انگلستان مهندسی برق مخابرات (بینایی ماشین)
کارشناسی ارشد ۱۳۷۰ ۱۳۷۳ دانشگاه تربیت مدرس مهندسی برق مخابرات
کارشناسی ۱۳۶۴ ۱۳۷۰ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی برق الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۳تاکنوندانشگاه یزدرئیس دانشکده مهندسی برق
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدعضو شورای راهبری پردیس پژوهش و فناوری دانشگاه
۱۳۹۰۱۳۹۳دانشگاه یزدمدیر امور فناوری و رییس مرکز تحقیقات مهندسی
۱۳۸۶۱۳۸۷پارک علم و فناوری یزدمعاون فناوری
۱۳۸۴۱۳۸۶دانشگاه یزدرییس مرکز تحقیقات مهندسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
پردازش تصویر
بازشناسی الگو آماری
بینایی ماشین

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
الکترونیک ۱ و ۲ و ۳
مدارهای الکتریکی
مخابرات ۱ و ۲
الکترونیک صنعتی
اندازه‌گیری الکتریکی

اطلاعات تماس

m.sadeghi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/sadeghi
- ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۴
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۹۵
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}