صدیقی علیرضا

علیرضا صدیقی

استادیار دانشکده مهندسی برق

بخش برق قدرت و الکترونیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۸ ۱۳۸۳ دانشگاه تربیت مدرس مهندسی برق قدرت
کارشناسی ارشد ۱۳۷۰ ۱۳۷۳ دانشگاه تربیت مدرس مهندسی برق قدرت
کارشناسی ۱۳۶۵ ۱۳۶۹ دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی برق قدرت

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدمعاون آموزشی پردیس فنی و مهندسی
۱۳۹۴۱۳۹۵دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی پردیس فنی و مهندسی
۱۳۸۸تاکنوندانشگاه یزدمدیر گروه پژوهشی کیفیت توان در دانشگاه یزد
۱۳۸۷۱۳۸۹دانشگاه یزدمدیر گروه برق قدرت و الکترونیک
۱۳۷۶۱۳۷۸دانشگاه یزدمعاون آموزشی مجتمع فنی و مهندسی دانشگاه یزد
۱۳۷۵۱۳۷۶دانشگاه یزدمسئول اداره آمورش مجتمع فنی و مهندسی دانشگاه یزد
۱۳۷۵۱۳۷۸شرکت برق منطقه‌ای یزدعضو كميته تحقيقات شركت برق منطقه‌ای يزد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
بهره‌برداری از سیستم‌های قدرت (تحصیلات تکمیلی)
کنترل توان راکتیو در سیستم‌های قدرت (تحصیلات تکمیلی)
بررسی حالت‌های گذرا در سیستم‌های قدرت (تحصیلات تکمیلی)
قابلیت اعتماد در سیستم‌های قدرت (تحصیلات تکمیلی)
ماشین‌های الكتریكی ۱، ۲، ۳
بررسی سیستم‌های قدرت ۱، ۲
تأسیسات الكتریكی
آزمایشگاه ماشین‌های الكتریكی
آزمایشگاه كنترل خطی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
پردازش سیگنال‌های الکتریکی در سیستم‌های قدرت
كاربرد روش‌های هوشمند در بهینه‌سازی سیستم‌های قدرت
طراحی سیستم‌های توزیع انرژی الکتریکی
كنترل و بهره‌برداری سیستم‌های قدرت

اطلاعات تماس

sedighi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/sedighi
https://pws.yazd.ac.ir/sedighi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۳
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۹۱
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}