غفور‌زاده یزدی علی

علی غفور‌زاده یزدی

استادیار دانشکده مهندسی برق

بخش برق مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۳ ۱۳۸۸ دانشگاه تربیت مدرس مهندسی مخابرات میدان
کارشناسی ارشد ۱۳۷۳ ۱۳۷۶ دانشگاه تربیت مدرس مهندسی مخابرات میدان
کارشناسی ۱۳۶۳ ۱۳۶۷ دانشگاه تهران مهندسی مخابرات

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۷۸۱۳۸۳دانشگاه یزدمعاون آموزشی دانشکده مهندسی برق

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آنتن ۲ (تحصیلات تکمیلی)
مایکروویو ۲ (تحصیلات تکمیلی)
الکترومغناطیس
ریاضی مهندسی
آنتن
مدارهای الکتریکی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
آنتن و انتشار امواج
ادوات و مدارهای غیر فعال مایکروویو
روش‌های تحلیلی و عددی در الکترومغناطیس

اطلاعات تماس

aghafoorzadeh [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/ghafoorzadeh
- ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۳
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۸۳
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}