موحدی مسعود

مسعود موحدی

دانشیار دانشکده مهندسی برق

بخش برق مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۰ ۱۳۸۶ دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی برق - مخابرات میدان
کارشناسی ارشد ۱۳۷۷ ۱۳۷۹ دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی برق - مخابرات میدان
کارشناسی ۱۳۷۳ ۱۳۷۷ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی برق - مخابرات

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدمعاون پژوهشی دانشکده مهندسی برق
۱۳۹۳تاکنوندانشگاه یزدسرپرست پژوهشکده سامانه‌های هوشمند
۱۳۹۶تاکنوندانشگاه یزدعضو هیئت علمی وابسته دانشکده فیزیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
میدان‌ها و امواج الکترومغناطیس
آنتن ۱، ۲
مایکروویو ۱، ۲
الکترومغناطیس پیشرفته
روش‌های عددی در الکترومغناطیس
فرامواد

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
روش‌های عددی در الکترومغناطیس
آنتن‌ها و مدارهای غیرفعال مایکروویو
فرامواد

اطلاعات تماس

movahhedi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/movahhedi
http://movahhedi.info ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۲
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۰۹
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}