میرزایی احمد

احمد میرزایی

استادیار دانشکده مهندسی برق

بخش برق قدرت و الکترونیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۸ ۱۳۸۴ دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی برق قدرت
کارشناسی ارشد ۱۳۶۹ ۱۳۷۲ دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی برق قدرت
کارشناسی ۱۳۶۴ ۱۳۶۷ دانشگاه مازندران مهندسی برق قدرت

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۸۹۱۳۹۲دانشگاه یزدمعاون پژوهش و فناوری
۱۳۹۰۱۳۹۲صندوق پژوهش و فناوری استان یزدنماینده دولت در صندوق پژوهش و فناوری استان یزد
۱۳۹۰۱۳۹۱دانشگاه یزدرییس کمیته علمی اجرایی طرح احداث نیروگاه فتوولتاییک
۱۳۸۷۱۳۸۸دانشگاه یزددبیر کمیته علمی کنفرانس سیستم‌های هوشمند
۱۳۸۶۱۳۸۷دانشگاه یزدرییس مرکز تحقیقات مهندسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سیستم‌های کنترل هوشمند
دینامیک سیستم‌های قدرت
کیفیت توان الکتریکی
اندازه‌گیری الکتریکی
بررسی سیستم‌های قدرت ۱، ۲
مدارهای الکتریکی ۱، ۲
تئوری جامع ماشین‌های الکتریکی
مبانی مهندسی برق
ماشین‌های الکتریکی ۱، ۲، ۳

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ماشین‌‏های الکتریکی
سیستم‌های قدرت و کیفیت توان الکتریکی
سیستم‌های کنترل هوشمند

اطلاعات تماس

mirzaei [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/mirzaei
- ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۸
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۷۹
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}