شریفی مهرجردی علی‌اکبر

علی‌اکبر شریفی مهرجردی

استادیار دانشکده هنر و معماری

گروه نقاشی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۷ ۱۳۹۱ دانشگاه تربیت مدرس پژوهش هنر
کارشناسی ارشد ۱۳۷۱ ۱۳۷۵ دانشگاه تربیت مدرس نقاشی
کارشناسی ۱۳۶۶ ۱۳۷۱ دانشگاه تهران نقاشی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۴تاکنوندانشگاه یزدمدیر گروه نقاشی
۱۳۹۶تاکنوندانشگاه یزدمدیر گروه پژوهشی هنر و دست‌ساخته‌ها
۱۳۷۹۱۳۸۱دانشگاه یزدمدیر گروه نقاشی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
کارگاه تخصصی نقاشی موضوعی
کارگاه تخصصی نقاشی دیواری
کارگاه چاپ‌های دستی
کارگاه نقاشی دیواری سطح ۱،‌ ۲
کارگاه‌های نقاشی و طراحی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
هنر و نقاشی معاصر ایران
نقاشی دوره قاجار
دیوارنگاری و تزیینات وابسته به معماری
نقاشی دیواری و گرافیتی شهری
ویدئو آرت
هنر جدید و هنرهای مفهومی

اطلاعات تماس

sharifimehr [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/sharifi
- ساختمان دانشکده هنر و معماری، خانه رسولیان
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۴
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}