ترابی حمزه

حمزه ترابی

دانشیار دانشکده علوم ریاضی

بخش آمار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۰ ۱۳۸۴ دانشگاه شیراز آمار
کارشناسی ارشد ۱۳۷۳ ۱۳۷۵ دانشگاه خوارزمی آمار
کارشناسی ۱۳۶۹ ۱۳۷۳ دانشگاه شیراز آمار

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۸۷۱۳۹۱دانشگاه یزدمدیر گروه آمار

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مباحثی پیشرفته در آمار بیز (دکترا)
احتمال پیشرفته (دکترا)
مدل‌های خطی ۱ (كارشناسی ارشد)
آمار در هواشناسی (كارشناسی ارشد)
آنالیز چندمتغیره پیوسته ۱ (كارشناسی ارشد)
استنباط آماری ۱، ۲ (ارشد)
احتمال و نظریه اندازه ۱، ۲ (كارشناسی ارشد)
نظریه تصمیم (كارشناسی ارشد)
سری‌های زمانی و آنالیز طیفی (كارشناسی ارشد)
قابلیت اعتماد
آمار و احتمال فازی
آمار ریاضی ۱، ۲
محاسبات آماری
مباحث ویژه (روش‌های عددی در آمار)
شبیه‌سازی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
استنباط آماری با داده‌های سانسور شده
قابلیت اعتماد

اطلاعات تماس

htorabi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/torabi
https://pws.yazd.ac.ir/torabi ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۳
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۹۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}