جعفری علی‌اکبر

علی‌اکبر جعفری

دانشیار دانشکده علوم ریاضی

بخش آمار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۵ ۱۳۹۰ دانشگاه شیراز آمار ریاضی استنباط
کارشناسی ارشد ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ دانشگاه شیراز آمار ریاضی
کارشناسی ۱۳۷۸ ۱۳۸۲ دانشگاه شیراز آمار ریاضی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
استنباط ۱، ۲
احتمال و نظریه اندازه (مالی)
آمار ریاضی
طرح آزمایش‌ها ۱، ۲
نمونه‌گیری ۱، ۲
رگرسیون محاسبات آماری

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
استنباط مدل‌های خطی
استنباط تعمیم‌یافته بوت استرپ
نظریه توزیع‌ها

اطلاعات تماس

aajafari [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/ajafari
- ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۴
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۹۹
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}