دست‌ برآورده علی

علی دست برآورده

استادیار دانشکده علوم ریاضی

بخش آمار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۸ ۱۳۹۲ دانشگاه فردوسی مشهد آمار- استنباط
کارشناسی ارشد ۱۳۸۶ ۱۳۸۸ دانشگاه فردوسی مشهد آمار ریاضی
کارشناسی ۱۳۸۱ ۱۳۸۶ دانشگاه شهید باهنر کرمان آمار واحتمال

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۶تاکنوندانشگاه یزدرئیس گروه برنامه‌ریزی توسعه و آمایش دانشگاه

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی احتمال
احتمال ۱، ۲
نمونه‌گیری ۱

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
استنباط شواهدی
نمونه‌گیری
مجموعه رتبه‌دار

اطلاعات تماس

dastbaravarde [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/dastbaravarde
- ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۰۴
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۸۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}