ذاکرزاده فروشانی حجت‌الله

حجت‌الله ذاکرزاده فروشانی

دانشیار دانشکده علوم ریاضی

بخش آمار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۹ ۱۳۸۴ دانشگاه شیراز آمار
کارشناسی ارشد ۱۳۶۴ ۱۳۶۸ دانشگاه شیراز آمار
کارشناسی ۱۳۵۶ ۱۳۶۴ دانشگاه شهید چمران اهواز آمار

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۴تاکنوندانشگاه یزدرئیس دانشکده علوم ریاضی
۱۳۹۳۱۳۹۴دانشگاه یزدمدیر گروه آمار
۱۳۸۷۱۳۸۹پارک علم و فناوری یزدمعاون پشتیبانی
۱۳۸۵۱۳۸۷دانشگاه یزدمدیر امور قراردادها
۱۳۸۳۱۳۸۷دانشگاه یزدمدیر گروه آمار
۱۳۷۵۱۳۷۷دانشگاه یزدسرپرست انتشارات

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
کارشناسی: آمار
کارشناسی ارشد: آمار، دروس سرویسی، دروس استنباط آمار یپیشرفته و قضایای حدی
دکتری: آمار

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
استنباط آماری کلاسیک و بیز
نظریه توزیع‌ها داده‌های ناقص (رکورد)

اطلاعات تماس

hzaker [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/zaker
- ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۱
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۸۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}